• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Мета, завдання та напрями роботи кафедри

Прочитано 10883 раз
 
Мета роботи кафедри: забезпечення ефективності післядипломної педагогічної освіти на андрагогічних, акмеологічних засадах шляхом удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників інформатичної та технологічної освітніх галузей та сприяння оновленню педагогічного процесу закладів освіти області в умовах реформування системи освіти України.
 
Основними напрямами діяльності кафедри є: навчальна робота; методична робота; наукова та інноваційна діяльність; організаційна робота; міжнародна діяльність в інформатичній та технологічній галузях.
 
Навчальна робота кафедри передбачає організацію і проведення освітнього процесу за всіма формами та напрямами підвищення кваліфікації і видами навчальних занять з усіх навчальних предметів (дисциплін) та інших компонентів програм підвищення кваліфікації, закріплених за кафедрою. Основними завданнями навчальної роботи кафедри є: організація і проведення навчальних занять з навчальних предметів (дисциплін) та інших компонентів програм підвищення кваліфікації, закріплених за кафедрою; організація і проведення стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників за індивідуальними програмами, розробленими та затвердженими у встановленому порядку; удосконалення методів оцінювання якості навчального освітнього процесу та проведення контрольних заходів для оцінювання результатів навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації, практикумів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів тощо, закріплених за кафедрою; забезпечення високого рівня якості освітнього процесу відповідно до стандартів освіти і нормативних документів з його організації; удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології; впровадження прогресивних методів і сучасних технологій навчання; забезпечення суворого дотримання принципу академічної доброчесності учасниками освітнього процесу кафедри; інші завдання, передбачені чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
 
Методична робота кафедри передбачає два напрями – навчально-методичний і науково-методичний. Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є: участь у формуванні та розробці освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Запорізького регіону; розробка повних комплектів навчально-методичного забезпечення з усіх навчальних предметів (дисциплін), закріплених за кафедрою, та забезпечення їх розміщення у Віртуальному навчальному освітньому середовищі КЗ «ЗОІППО» ЗОР; підготовка до видання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, а також іншої навчально-методичної літератури; розробка засобів діагностики результатів навчання слухачами курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, практикумів тощо; розробка і впровадження в освітній процес сучасних та інноваційних засобів і технологій навчання. Основними завданнями науково-методичної діяльності кафедри є: науково-методичний супровід процесу інформатизації та технологізації освіти регіону та професійного розвитку педагогічних працівників інформатичної та технологічної галузей; вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду педагогів з питань інформатизації освіти, трудового навчання, а також досвіду підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти; рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів; організування і проведення методичних семінарів, творчих груп кафедри; координація та науково-методичний супровід освітніх проектів, грантових програм за напрямками кафедри.
 
Наукова робота кафедри передбачає організування і забезпечення наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри, проведення ними наукових досліджень, публікування їхніх результатів. Наукова діяльність кафедри реалізується відповідно до пріоритетних напрямів наукової роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, в межах наукового напряму (наукових напрямів), визначених рішенням кафедри та затверджених вченою радою інституту. Основними завданнями наукової роботи кафедри є проведення наукових досліджень, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі.