• Тел: 061 236-30-99
 • Email: сiit.zp@gmаil.com
 • Ресурси:
Super User

Super User

Диплом МОН України, Intel Ukraine Microelectronics.LTD

 • Здійснює організаційно-методичний супровід та науково-методичне забезпечення проведення курсів підвищення кваліфікації працівників освіти Запорізької області, закріплених за нею профілів та категорій.
 • Розробляє освітні програми та навчально-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації, забезпечує якісне й ефективне виконання навчально-тематичних планів і програм.
 • Проводить згідно з розкладом курсів лекційні, семінарські, практичні, лабораторні та інші види навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників.
 • Готує матеріали та здійснює вхідну та вихідну діагностику професійних знань, умінь та навичок слухачів, організує і проводить педагогічну практику для слухачів, забезпечує керівництво їх самостійною роботою.
 • Здійснює науково-методичний супровід безперервним розвитком ІТ-компетентності педагогів області у курсовий та міжкурсовий періоди.
 • Здійснює організацію та науково-теоретичний супровід міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень), які проводяться в Запорізькій області, зокрема - і на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
 • Бере участь у виставках, конкурсах, оглядах, фестивалях різних рівнів за напрямами діяльності Кафедри.
 • Рецензує матеріали досвіду роботи педагогічних працівників Запорізької області, творчі курсові проекти слухачів курсів підвищення кваліфікації, автореферати дисертаційних досліджень, посібники або інші матеріали, що надходять до інституту.
 • Викладачі кафедри вивчають, узагальнюють та розповсюджують перспективний педагогічний досвід навчальних закладів та педагогів області в галузі інформатизації освіти.
 • Здійснює координацію діяльності всіх ланок освіти Запорізької області щодо реалізації державної програми інформатизації освіти України з урахуванням регіональних особливостей Запорізької області.
 • Здійснює координацію регіональних, державних та міжнародних освітніх проектів, педагогічних експериментів, а також дослідницької діяльності закладів освіти за профілем кафедри.
 • Бере участь у формуванні, розбудові і супроводі єдиного інформаційного простору системи освіти регіону і України, розробці електронного освітнього контенту, запровадженні електронної освіти учасників освітнього процесу.
 • Веде власну науково-дослідну, експериментальну та проекту діяльність за профілем кафедри, організовує впровадження в практику результатів наукових досліджень.
 • Викладачі кафедри готують наукові доповіді, повідомлення та представляють результати своєї роботи на конференціях, семінарах, виставках тощо.
 • Викладачі кафедри готують та видають матеріали в наукових, науково-методичних, методичних, педагогічних та фахових виданнях.
 • Забезпечує науково-методичну підтримку предметної галузі «Інформатика» як складової інформатизації суспільства.
 • Здійснює роботу з обдарованими учнями в галузі інформатики та інформаційних технологій, медіаосвіти.
 • Здійснює інтелектуальний аналіз інформаційного освітнього простору з метою формування банку освітніх ресурсів.
 • Веде накопичення наукової, методичної та статистичної інформації з основних питань інформатизації освіти Запорізької області.
 • Здійснює впровадження нових технологій, методик та форм навчання, основаних на використанні ІКТ.
 • Здійснює координацію діяльності структурних підрозділів ЗОІППО з впровадження ІКТ.
 • Надає інформаційні, аналітичні, консультаційні послуги з проблем інформатизації освіти.
 • Бере участь у всіх суспільних заходах інституту.
 • Підтримує зв'язки та обмінюється інформацією з іншими підрозділами інституту, зі спорідненими кафедрами інших вузів, творчими асоціаціями педагогічних працівників України та зарубіжжя.
 • Забезпечує співробітництво з установами, компаніями, виробниками в галузі ІКТ.
Діяльність кафедри в 2015 році:

відкрити в 2015 році

 
 
До 25-річчя шкільного курсу інформатики.

Презентация "Достижения учителей информатики Запорожской области в 2006-2010 годах"

Мета роботи:  забезпечення якісної післядипломної освіти працівників освіти в галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, науково-методичний супровід процесу інформатизації освіти Запорізької області.
 
Завдання діяльності Кафедри:
 • теоретико-методологічне обґрунтування регіональної моделі формування та розвитку ІТ-компетентності педагогів області в системі післядипломної педагогічної освіти, забезпечення безперервності цього процесу та його науково-методичний супровід у курсовий та міжкурсовий період;
 • якісне викладання навчальних дисциплін, курсів, спецкурсів та інших типів навчальних занять, які включено до ліцензованих навчальних планів курсів підвищення кваліфікації працівників освіти за профілем Кафедри, розробка та вдосконалення їх навчально-методичного забезпечення, впровадження в освітній процес сучасних педагогічних технологій;
 • розробка концептуальних засад та шляхів розвитку системи освіти Запорізької області на основі впровадження та інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, науково-методичний супровід інформатизації освіти Запорізької області, координація освітніми проектами, педагогічними експериментами та дослідницькою діяльність закладів освіти області щодо впровадження ІКТ;
 • розбудова єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області з метою забезпечення доступу всіх учасників освітнього процесу до якісної освіти та електронного освітнього контенту, розвиток віртуальних педагогічних спільнот;
 • здійснення науково-теоретичних досліджень, експериментальної діяльності, розробка інновацій за профілем Кафедри;
 • науково-методичний супровід розвитку творчості та обдарованості учнів Запорізької області в галузі інформатики та інформаційних технологій, медіаосвіти, STEM-освіти;
 • здійснення функцій зв’язків із громадськістю з метою створення позитивного іміджу інституту та Кафедри серед педагогічного загалу, владних структур та засобів масової інформації області, України та серед міжнародних партнерів.
 
Напрями роботи Кафедри:
 • освітня діяльність – організація і проведення навчання всіх категорій працівників освіти Запорізької області в галузі ІКТ з метою формування та розвитку їх ІТ-компетентності, підвищення рівня їх інформаційної культури;
 • науково-методична діяльність – науково-методичний супровід учасників освітнього процесу з питань інформатизації освіти, медіаосвіти, STEM-освіти розробка необхідних науково-методичних матеріалів;
 • наукова діяльність – організація досліджень та участь у проведенні педагогічних експериментів в галузі інформатизації освіти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність закладів освіти;
 • організаційно-методична діяльність – координація освітніх проектів в галузі ІКТ та забезпечення взаємозв’язку всіх ланок освіти Запорізької області щодо використання інформаційних технологій;
 • партнерська діяльність – залучення до співпраці провідних вітчизняних та міжнародних організацій з метою запозичення та розповсюдження передового досвіду з впровадження інформаційних технологій в освітній процес.
Посада - Методист-координатор (за трудовим договором)
Звання/категорія - вища категорія.
Функціональні обов’язки:
- забезпечення функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору в Запорізькій області,
- здійснення програмно-технічного i профілактичного обслуговування комп’ютерної техніки кафедри.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-24-07-692
Посада - Доцент.
Звання/категорія - кандидат педагогічних наук, магістр управліня навчальними закладами та його підрозділами, старший учитель, вчитель методист вищої категорії.
Функціональні обов’язки - науково-методичний, організаційний, інформаційний супровід впровадження сервісів Веб 2.0, квест-технології, безпечного та відповідального Інтернету.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-918-18-74,  телефон (раб): 061-236-30-99
Посада - Старший викладач.
Звання/категорія - магістр математики, викладач вищої школи, старший учитель вищої категорії.
Функціональні обов’язки - науково-методичний, організаційний, інформаційний супровід впровадження ІКТ в освітню діяльність навчальних закладів, хмарних сервісів.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 067-308-21-41,  телефон (роб): 061-236-30-99
Посада - доцент (за сумісництвом).
Звання/категорія - кандидат педагогічних наук, доцент, магістр педагогіки вищої школи, учитель-методист вищої категорії, відмінник освіти України.
Функціональні обов’язки - координаційний супровід інформатизації освіти регіону, концептуальні засади розвитку інформатичної освітньої галузі.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-735-65-75, телефон (роб): 061-236-30-92
Всеукраїнський чемпіонат комп'ютерних талантів "Золотий байт". - детальніше...

Международный творческий конкурс «Лучший урок SMART - 2012» детальніше...

В октябре 2012 года будет проведен первый международный дистанционный блиц-конкурс по веб-дизайну и компьютерной графике среди учеников и студентов.
Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте http://webdesign.vntu.edu.ua

З 03 вересня по 26 листопада 2012 року компанія "Samsung Electronics Україна" за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти проводить конкурс "Samsung назустріч знанням", детальніше...

Сайт підтримки конкурсу


Математичн­ий факультет Запорізько­го національн­ого університе­ту оголошує про III обласний конкурс творчих робіт з математики­ та інформатик­и для учнів шкіл.
Детальніше дивись тут.
Опубликованы результаты 3 областного конкурса творческих работ по математике и информатике. Результаты можно посмотреть на сайте ЗНУ по ссылке.

Вінницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить Одинадцятий обласний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки.
Детальніше Запрошення до участі.
Результати Всеукраїнської олімпіади з інформатики NetOI-2012 (17.02.2013 - 4 тур) Детальныше...
Наказ МОНмолодьспорт № 671 від 11.06.12 року. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

Триває прийняття заявок на конкурс Imagine Cup - всесвітньо відомий технологічний конкурс для школярів і студентів всього світу, який проводить Microsoft вже 10 років.
В ньому є три основні категорії: Ігри, Інновації та Соціальні проекти, три технологічні категорії: Windows 8, Windows Azure та Windows Phone 8 та тест-вікторина BrainGames.
Запрошуємо до участі школярів, яким вже виповнилось 16 років, яки цікавляться інформатикою. Зареєструватись можна до 4 березня в основних категоріях та до 15 лютого в технологічних.
Крім того, кожному учаснику що пройшов перший раунд технологічних категорій (тест) Microsoft подарує футболку!
Деталі на сайті: http://imaginecup.com.ua
 
 

На нашем сайте можно найти материалы и документы касающиеся информатики, нрформационных технологий в образовании, планы, программы преподавания, анналитические материалы и конечно же самые последние новости по данному направлению.

Вы находитесь на сайте Запорожского областного научно-методического центра информатики и информационных технологий в образовании, при запорожском ОИППО.