• Тел: 061 236-30-99
 • Email: сiit.zp@gmаil.com
 • Ресурси:
Super User

Super User

Подарунковий сертифікат на суму 3000 гривень за 2 місце на першому Всеукраїнському конкурсі веб-сайтів закладів післядипломної педагогічної освіти, який проводився за підтримки Університету менеджменту освіти (м. Київ) та корпорації Intel. 2008 рік

Диплом за ІІ місце на першому Всеукраїнському конкурсі веб-сайтів закладів післядипломної педагогічної освіти, який проводився за підтримки Університету менеджменту освіти (м. Київ) та корпорації Intel. 2008 рік

Почесне звання Лауреат конкурсу на V Всеукраїнській виставці-презентації «Освіта України. Інноваційні технології навчання»

Дирекція освітніх програм корпорації Intel в Україні.
Сертифікат Intel Education, SMART Technologies.

Диплом МОН України, Intel Ukraine Microelectronics.LTD

 • Здійснює організаційно-методичний супровід та науково-методичне забезпечення проведення курсів підвищення кваліфікації працівників освіти Запорізької області, закріплених за нею профілів та категорій.
 • Розробляє освітні програми та навчально-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації, забезпечує якісне й ефективне виконання навчально-тематичних планів і програм.
 • Проводить згідно з розкладом курсів лекційні, семінарські, практичні, лабораторні та інші види навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників.
 • Готує матеріали та здійснює вхідну та вихідну діагностику професійних знань, умінь та навичок слухачів, організує і проводить педагогічну практику для слухачів, забезпечує керівництво їх самостійною роботою.
 • Здійснює науково-методичний супровід безперервним розвитком ІТ-компетентності педагогів області у курсовий та міжкурсовий періоди.
 • Здійснює організацію та науково-теоретичний супровід міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень), які проводяться в Запорізькій області, зокрема - і на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
 • Бере участь у виставках, конкурсах, оглядах, фестивалях різних рівнів за напрямами діяльності Кафедри.
 • Рецензує матеріали досвіду роботи педагогічних працівників Запорізької області, творчі курсові проекти слухачів курсів підвищення кваліфікації, автореферати дисертаційних досліджень, посібники або інші матеріали, що надходять до інституту.
 • Викладачі кафедри вивчають, узагальнюють та розповсюджують перспективний педагогічний досвід навчальних закладів та педагогів області в галузі інформатизації освіти.
 • Здійснює координацію діяльності всіх ланок освіти Запорізької області щодо реалізації державної програми інформатизації освіти України з урахуванням регіональних особливостей Запорізької області.
 • Здійснює координацію регіональних, державних та міжнародних освітніх проектів, педагогічних експериментів, а також дослідницької діяльності закладів освіти за профілем кафедри.
 • Бере участь у формуванні, розбудові і супроводі єдиного інформаційного простору системи освіти регіону і України, розробці електронного освітнього контенту, запровадженні електронної освіти учасників освітнього процесу.
 • Веде власну науково-дослідну, експериментальну та проекту діяльність за профілем кафедри, організовує впровадження в практику результатів наукових досліджень.
 • Викладачі кафедри готують наукові доповіді, повідомлення та представляють результати своєї роботи на конференціях, семінарах, виставках тощо.
 • Викладачі кафедри готують та видають матеріали в наукових, науково-методичних, методичних, педагогічних та фахових виданнях.
 • Забезпечує науково-методичну підтримку предметної галузі «Інформатика» як складової інформатизації суспільства.
 • Здійснює роботу з обдарованими учнями в галузі інформатики та інформаційних технологій, медіаосвіти.
 • Здійснює інтелектуальний аналіз інформаційного освітнього простору з метою формування банку освітніх ресурсів.
 • Веде накопичення наукової, методичної та статистичної інформації з основних питань інформатизації освіти Запорізької області.
 • Здійснює впровадження нових технологій, методик та форм навчання, основаних на використанні ІКТ.
 • Здійснює координацію діяльності структурних підрозділів ЗОІППО з впровадження ІКТ.
 • Надає інформаційні, аналітичні, консультаційні послуги з проблем інформатизації освіти.
 • Бере участь у всіх суспільних заходах інституту.
 • Підтримує зв'язки та обмінюється інформацією з іншими підрозділами інституту, зі спорідненими кафедрами інших вузів, творчими асоціаціями педагогічних працівників України та зарубіжжя.
 • Забезпечує співробітництво з установами, компаніями, виробниками в галузі ІКТ.
Діяльність кафедри в 2015 році:

відкрити в 2015 році

 
 
До 25-річчя шкільного курсу інформатики.

Презентация "Достижения учителей информатики Запорожской области в 2006-2010 годах"

 
Мета роботи кафедри: забезпечення ефективності післядипломної педагогічної освіти на андрагогічних, акмеологічних засадах шляхом удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників інформатичної та технологічної освітніх галузей та сприяння оновленню педагогічного процесу закладів освіти області в умовах реформування системи освіти України.
 
Основними напрямами діяльності кафедри є: навчальна робота; методична робота; наукова та інноваційна діяльність; організаційна робота; міжнародна діяльність в інформатичній та технологічній галузях.
 
Навчальна робота кафедри передбачає організацію і проведення освітнього процесу за всіма формами та напрямами підвищення кваліфікації і видами навчальних занять з усіх навчальних предметів (дисциплін) та інших компонентів програм підвищення кваліфікації, закріплених за кафедрою. Основними завданнями навчальної роботи кафедри є: організація і проведення навчальних занять з навчальних предметів (дисциплін) та інших компонентів програм підвищення кваліфікації, закріплених за кафедрою; організація і проведення стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників за індивідуальними програмами, розробленими та затвердженими у встановленому порядку; удосконалення методів оцінювання якості навчального освітнього процесу та проведення контрольних заходів для оцінювання результатів навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації, практикумів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів тощо, закріплених за кафедрою; забезпечення високого рівня якості освітнього процесу відповідно до стандартів освіти і нормативних документів з його організації; удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології; впровадження прогресивних методів і сучасних технологій навчання; забезпечення суворого дотримання принципу академічної доброчесності учасниками освітнього процесу кафедри; інші завдання, передбачені чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
 
Методична робота кафедри передбачає два напрями – навчально-методичний і науково-методичний. Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є: участь у формуванні та розробці освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Запорізького регіону; розробка повних комплектів навчально-методичного забезпечення з усіх навчальних предметів (дисциплін), закріплених за кафедрою, та забезпечення їх розміщення у Віртуальному навчальному освітньому середовищі КЗ «ЗОІППО» ЗОР; підготовка до видання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, а також іншої навчально-методичної літератури; розробка засобів діагностики результатів навчання слухачами курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, практикумів тощо; розробка і впровадження в освітній процес сучасних та інноваційних засобів і технологій навчання. Основними завданнями науково-методичної діяльності кафедри є: науково-методичний супровід процесу інформатизації та технологізації освіти регіону та професійного розвитку педагогічних працівників інформатичної та технологічної галузей; вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду педагогів з питань інформатизації освіти, трудового навчання, а також досвіду підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти; рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів; організування і проведення методичних семінарів, творчих груп кафедри; координація та науково-методичний супровід освітніх проектів, грантових програм за напрямками кафедри.
 
Наукова робота кафедри передбачає організування і забезпечення наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри, проведення ними наукових досліджень, публікування їхніх результатів. Наукова діяльність кафедри реалізується відповідно до пріоритетних напрямів наукової роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, в межах наукового напряму (наукових напрямів), визначених рішенням кафедри та затверджених вченою радою інституту. Основними завданнями наукової роботи кафедри є проведення наукових досліджень, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі.
Посада - методист-координатор (за трудовим договором)
Звання/категорія - вища категорія.
Функціональні обов’язки: забезпечення функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору в Запорізькій області; здійснення програмно-технічного i профілактичного обслуговування комп’ютерної техніки кафедри.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-24-07-692
Посада - доцент.
Звання/категорія - кандидат педагогічних наук, магістр управліня навчальними закладами та його підрозділами, вчитель методист вищої категорії.
Функціональні обов’язки - науково-методичний, організаційний, інформаційний супровід впровадження сервісів Веб 2.0, квест-технології, питань з інформаційної безпеки в освітню діяльність закладів освіти.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-918-18-74,  телефон (раб): 061-236-30-99